Sprievodca do biblických tém

Táto sekcia bola inšpirovaná prácou môjho pradeda, ktorý napísal toto s úmyslom aby lepšie porozumeli jeho potomkovia pravdám z Biblie. Keď som to objavil v rodinných archívoch, bol som nadšený jeho prácou a uvedomil si, že by to bolo perfektné, keby sa to mohlo dostať sem a pomôcť ľudom, ktorý si kladú otázky, aby vedeli čo učí Biblia o Bohu, o jeho Písme, o Ježišovi Kristovi, o krste a podobne. Ak predsa máš ešte otázky, ktoré neboli zodpovedané tu, môžeš nás kontaktovať.

Zásluha patrí môjmu pradedovi, ktorý „dobrý boj dobojoval, beh dokončil, vieru zachoval.” - 2. Tim 4:7 (SEB). Vďaka jeho neúnavným a vytrvalým modlitbám, vyučovaniu a jeho životu, moja rodina mohla prísť k poznaniu Ježiša Krista.

Ak nemáš čas prečítať si všetko, povzbudzujem ťa prečítať si aspoň o evanjeliu:


Každý sme hriešny a ďaleko od Boha...

„A Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi, a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. A Hospodin ľutoval, že učinil človeka na zemi, a mal bolesť vo svojom srdci.” - Genezis 6:5-6 (ROH)

„Ako je napísané: Nieto spravedlivého ani jedného; niet toho, kto by rozumel, niet, kto by vážne hľadal Boha; všetci sa odchýlili, napospol stali sa neužitočnými; niet toho, kto by činil dobro, niet ani jedného. Ich hrdlo otvorený hrob; svojimi jazyky hovorili lesť, jed ľútych hadov pod ich rtami; ktorých ústa sú plné kliatby a horkosti; ich nohy rýchle vyliať krv; skrúšenie a bieda je na ich cestách, a cesty pokoja nepoznali. Niet bázne Božej pred ich očami. A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boly zapchaté každé ústa, a celý svet aby bol vinný Bohu, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred ním niktoré telo, lebo skrze zákon poznanie hriechu.” - Rimanom 3:10-20 (ROH)

„Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej.” - Rimanom 3:23 (ROH)

Počkať, ale toto mala byť dobrá správa!

Áno, pravda, ale tu je tá dobrá časť: Boh je odpúšťajúci a milostivý a volá nás k pokániu, obráteniu sa k nemu.

„Nože poďte a pravoťme sa potom! hovorí Hospodin: Keby boly vaše hriechy jako šarlát, budú biele jako sneh; keby boly červené jako červec, dvakrát farbený, budú jako vlna.” - Izaiáš 1:18 (ROH)

„Kde kto je iný Bôh ako ty, ktorý odpúšťaš neprávosť a netrestajúc ideš popri prestúpení ostatku svojho dedičstva? Nedrží navždy svojho hnevu, lebo má záľubu v milosti. Zase sa zľutuje nad nami; zdeptá naše neprávosti. A zahodíš všetky ich hriechy do hlbín mora.” - Micheáš 7:18-19 (ROH)

„Teda keď je povedané: Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich sŕdc ako v tom rozhorčení Boha!” - Hebrejom 3:15 (ROH)

Takže, On nás nejde potrestať?

On to už urobil, ale namiesto potrestania nás, On dal potrestal to najvzácnejšie čo mal - Jeho jednorodeného Syna, takže už nemusí potrestať nás.

„Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo neposlal Bôh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho.” - Ján 3:16-17 (ROH)

„V tom sa zjavila láska Božia v nás, že svojho Syna, jednorodeného, poslal Bôh na svet, aby sme žili skrze neho. V tomto je láska: nie že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna jako smierenie za naše hriechy.” - 1. Jána 4:9-10 (ROH)

„Lebo nech je také smýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kristu Ježišovi, ktorý súc v podobe Boha nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu, ale sám seba zmaril prijmúc podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom a súc v spôsobe najdený jako človek ponížil sa stanúc sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža. Preto aj Bôh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských, a každý jazyk aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom, na slávu Boha Otca.” - Filipanom 2:5-11 (ROH)

„No, teraz je zjavená spravedlivosť Božia bez zákona, osvedčovaná zákonom i prorokmi, avšak spravedlivosť to Božia skrze vieru Ježiša Krista cieľom všetkých a na všetkých veriacich. Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej ospravedlňovaní súc darmo jeho milosťou, skrze vykúpenie, vykúpenie v Kristu Ježišovi, ktorého preduložil Bôh za obeť smierenia skrze vieru v jeho krvi na ukázanie svojej spravedlivosti pre pustenie stranou predošle sa udialych hriechov do času obeti Kristovej v znášaní Božom, aby ukázal svoju spravedlivosť v terajšom čase, aby bol spravedlivý a ospravedlňujúci toho, kto je z viery Ježišovej.” - Rimanom 3:21-26 (ROH)

„A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.” - Ján 14:6 (ROH)

Čo mám teda spraviť?

„Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Bôh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravedlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie. Lebo Písmo hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený. Lebo nieto rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý Pán je Pánom všetkých, bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú. Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.” - Rimanom 10:9-13 (ROH)

Sú dve možnosti, ktoré si si mohol uvedomiť:

 • Že si porobil mnoho zlých vecí,
 • alebo sa aj snažíš robiť čo je dobré, spravodlivé, ale uvedomil si si, že nikdy to nebude dostatočné, alebo nikdy ti to nedá dostatok istoty, že to stačí.
Pokiaľ je tomu tak, potom si na najlepšej ceste pochopiť, že je tu cesta pre teba a práve tá jediná cesta je skrze Ježiša Krista, ako Rimanom 10:9 píše: „Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Bôh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.”, Boh čaká na to, aby vypočul Tvoju modlitbu. Ak ani nevieš ako sa modliť, môžeš sa modliť modlitbu podobnej tejto nasledovnej:

„Drahý Ježiš,

ďakujem Ti, že si dal svoj život aj za mňa. Uvedomujem si, že som žil život ďaleko vzdialený od Teba. Prosím, odpusť mi moje hriechy a prosím daj mi silu odpustiť ostatným. Nechcem viacej žiť svoj starý hriešny život, ale chcem začať nový život v prítomnosti s Tebou. Prosím, buď Pánom môjho srdca a mojím Pastierom a veď ma po Tvojej ceste.

Amen.”

Práve som prijal Krista v mojom živote, čo mám robiť ďalej?

Ak si tak učinil, tak si urobil vynikajúcu vec a teším sa z tvojho rozhodnutia! Tu je niekoľko vecí, s ktorými odporúčam začať:

 • Nájdi nejaký miestny cirkevní zbor, kde ľudia milujú Ježiša.
 • Čítaj si Bibliu, pokiaľ nevieš ako začať, povzbudzujem ťa začať Evanjeliom podľa Jána. Poskytne základný prehľad o tom kým Ježiš je a čo bola Jeho misia. Zopár ďalších kníh, ktoré odporúčam čítať po Evanjeliu Jána sú List Rimanom, Príslovia, Žalmy alebo kniha Genezis. Môžeš tiež použiť nášho sprievodcu.
 • Modli sa k Bohu. Môžeš slobodne pristupovať v modlitbe k Bohu Otcu, skrze meno Ježiša Krista. Môžeš začať s čítaním veršov o modlitbe.
 • (dobrovoľné) Cíť sa slobodne nás kontaktovať. Veľmi radi budem vedieť a radovať sa s tebou o tvojom rozhodnutí.

„Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; staré pominulo, hľa, všetko je nové.” - 2. Korinťanom 5:17 (ROH)

Tu začína práca môjho pradeda:

„Najväčším šťastím mysliaceho človeka je, aby skúmateľné preskúmal a neskúmateľné, aby pokojne uctieval.” - J. W. V. Goethe.

Ak si želáš duševný pokoj, a hľadáš podstatu a zmysel svojho života na tejto Zemi, ak chceš poznať pravdu, šľachetnosť, vedu, ktorá vzdeláva, slová, ktoré dávajú útechu a nádej na vyslobodenie z ťažkých chvíľ v živote, čerpaj posilu z prameňov Písma svätého - Biblie. V tme tohoto sveta bude ti svetlom a zrkadlom tvojích činov.

V snahe umožniť a priblížiť záujemcovi o známosti z obsahu Písma Svätého - Biblie, pokúsil som sa z neho napísať tento stručný výťah, ktorý predpokladám že je v súlade s týmto textom:

„A nad to viac, môj synu, daj sa poučiť! Robeniu kníh nieto nijakého konca, a mnoho čítať je zomdlením tela.” - Kazateľ 12:12 (ROH)

„Neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej vodne i vnoci, aby si ostríhal a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta, a vtedy budeš robiť múdre a rozumne.” - Jozue 1:8 (ROH)

„Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí. Ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. A bude jako strom, zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého list nevädne, a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Nie tak bezbožní, ale tí budú jako plevy, ktoré rozháňa vietor. Preto neobstoja bezbožní na súde ani hriešnici v shromaždení spravedlivých. Lebo Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahynie.” - Žalm 1:1-6 (ROH)

„Uvaľ na Hospodina svoju cestu a nadej sa na neho, a on učiní.” - Žalm 37:5 (ROH)

Boh Otec je stvoriteľom všetkého stvorenia na nebi i na zemi.

Stvorenie sveta

„Na počiatku stvoril Bôh nebesia a zem.” - Genezis 1:1 (ROH)

„A ty si, Pane, v počiatkoch založil zem, a dielom tvojich rúk sú nebesia.” - Židom 1:10 (ROH)

„Slovom Hospodinovým učinené sú nebesia a duchom jeho úst všetko ich vojsko. Hromadí vody mora a stavia ich ako hať; dáva priepasti medzi poklady. Nech sa bojí Hospodina celá zem; nech sa ho strachujú všetci obyvatelia okruhu sveta. Lebo on povedal, a stalo sa; on rozkázal, a postavilo sa.” - Žalm 33:6-9 (ROH)

„Vierou rozumieme, že sú veky ustrojené slovom Božím, áno i tomu, že nie z viditeľných vecí povstalo to, čo sa vidí.” - Židom 11:3 (ROH)

Stvorenie človeka

„A Hospodin Bôh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou.” - Genezis 2:7 (ROH)

„A Bôh riekol: Učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi. A Bôh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril.” - Genezis 1:26-27 (ROH)

„A Bôh dokonal siedmeho dňa svoje dielo, ktoré činil, a odpočíval siedmeho dňa od všetkého svojho diela, ktoré učinil. A Bôh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého svojho diela, ktoré stvoril Bôh činiac.” - Genezis 2:2-3 (ROH)

Boh je neviditeľný

„Aby hľadali Pána, ak by ho snáď len nejako nahmatali a našli, hoci nie je ďaleko od niktorého z nás. Lebo veď v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, jako aj ktorísi z vašich básnikov povedali: Lebo i jeho rodina sme.” - Skutky 17:27-28 (ROH)

Boh je nemenný

„Ale ty si ten istý, a tvojim rokom nebude konca.” - Žalm 102:28 (ROH)

„Každé dobré danie a každý dokonalý dar sostupuje s hora od Otca svetiel, u ktorého nieto zmeny, alebo nejakého obratu zatônenia.” - Jakub 1:17 (ROH)

Boh je večný

„Prv ako boly splodené vrchy, a prv ako si roditeľsky sformoval zem a okruh sveta, od veku na vek si ty silný Bôh! Pôsobíš to, aby sa smrteľný človek biedny navrátil až do prachu, a hovoríš: Navráťte sa, synovia človeka! Lebo tisíc rokov je v tvojich očiach ako včerajší deň, keď pominul, a jako stráž vnoci.” - Žalm 90:2-4 (ROH)

Boh je všadeprítomný

„Aby hľadali Pána, ak by ho snáď len nejako nahmatali a našli, hoci nie je ďaleko od niktorého z nás. Lebo veď v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, jako aj ktorísi z vašich básnikov povedali: Lebo i jeho rodina sme.” - Skutky 17:27-28 (ROH)

„Kam by som zašiel od tvojho ducha? Alebo kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, tam si ty; keby som si postlal v hrobe, hľa, i tam si. Keby som vzal krýdla rannej zory, aby som zaletel a býval pri najďaľšom mori, i tam by ma sprevadila tvoja ruka, a pochytila by ma tvoja pravica.” - Žalm 139:7-10 (ROH)

„Aj keby som išiel dolinou tône smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou; tvoj prút a tvoja palica ma potešujú.” - Žalm 23:4 (ROH)

Boh je všemocný

„Lebo u Boha nebude nemožným niktoré slovo.” - Lukáš 1:37 (ROH)

„Ale náš Bôh je na nebesiach a činí všetko, čo chce.” - Žalm 115:3 (ROH)

Boh je vševediaci

„Hospodine, prezkúmal si ma a poznal. Ty znáš moje sadanie i moje vstávanie; rozumieš mojej myšlienke zďaleka. Pozoruješ moje chodenie i ležanie a znáš dobre všetky moje cesty. Lebo ešte ani nemám slova na jazyku, a hľa, Hospodine, ty to vieš všetko.” - Žalm 139:1-4 (ROH)

„Nestarajte sa tedy a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa zaodejeme? Lebo to všetko hľadajú pohania, a veď váš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť, a to všetko vám bude pridané.” - Matúš 6:31-33 (ROH)

Boh je svätý

„A volali jeden druhému a hovorili: Svätý, svätý, svätý Hospodin Zástupov, celá zem je plná jeho slávy.” - Izaiáš 6:3 (ROH)

„Lebo ty nie si Bohom, ktorý by mal záľubu v bezbožnosti; nebude s tebou bývať zlý.” - Žalmy 5:5 (ROH)

„Ale podľa toho Svätého, ktorý vás povolal, aj sami buďte svätí, v každom obcovaní. Pretože je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!” - 1. Patra 1:15-16 (ROH)

Boh je pravdovravný

„Silný Bôh nie je človek, aby klamal, ani syn človeka, aby ľutoval. Či azda on povie a nevykoná? A keď hovoril, či neučiní tak, aby to stálo?” - Numeri 23:19 (ROH)

Boh je spravodlivý

„Lebo Hospodin je spravedlivý; miluje spravedlivosť; jeho tvár zrie úprimného.” - Žalmy 11:7 (ROH)

„Nemýľte sa Bohu sa nebude nikto posmievať. Lebo čokoľvek seje človek, to bude i žať. 8. Lebo ten, kto seje v svoje telo, z tela bude žať porušenie; a ten, kto seje v Ducha, z Ducha bude žať večný život.” - Galaťanom 6:7-8 (ROH)

„Ktorý odplatí jednému každému podľa jeho skutkov, a síce tým, ktorí v trpezlivosti dobrého skutku hľadajú slávu a česť a neporušiteľnosť - večným životom.” - Rímanom 2:6-7 (ROH)

Boh je ľútostivý, milostivý a dobrotivý

„Ľútostivý a milosrdný je Hospodin, zhovievajúci a mnohej milosti. Nebude večne žehrať ani nebude na veky držať hnev.” - Žalmy 103:8-9 (ROH)

„Ako sa zľutováva otec nad svojimi deťmi, tak sa zľutováva Hospodin nad tými, ktorí sa ho boja;” - Žalmy 103:13 (ROH)

„Teda buďte milosrdní, jako aj váš Otec je milosrdný.” - Lukáš 6:36 (ROH)

Boh je zhovievajúci a odpúšťajúci

„Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha a odkladá; ale zhovieva vzhladom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu.” - 2. Petra 3:9 (ROH)

„A či pohŕdaš bohatstvom jeho dobrotivosti, znášanlivosti a zhovievavosti nevediac, že ťa dobrota Božia vedie ku pokániu?” - Rímanom 2:4 (ROH)

„Nože poďte a pravoťme sa potom! hovorí Hospodin: Keby boly vaše hriechy jako šarlát, budú biele jako sneh; keby boly červené jako červec, dvakrát farbený, budú jako vlna.” - Izaiáš 1:18 (ROH)

„Kde kto je siný Bôh ako ty, ktorý odpúšťaš neprávosť a netrestajúc ideš popri prestúpení ostatku svojho dedičstva? Nedrží navždy svojho hnevu, lebo má záľubu v milosti. Zase sa zľutuje nad nami; zdeptá naše neprávosti. A zahodíš všetky ich hriechy do hlbín mora.” - Micheáš 7:18-19 (ROH)

Boh je láska

„V tom sa zjavila láska Božia v nás, že svojho Syna, jednorodeného, poslal Bôh na svet, aby sme žili skrze neho. V tomto je láska: nie že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna jako smierenie za naše hriechy.” - 1. Jána 4:9-10 (ROH)

„A my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Bôh v nás. Bôh je láska, a ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu, a Bôh v ňom.” - 1. Jána 4:16 (ROH)

Boh udržuje a spravuje svet

„Hospodin múdrosťou založil zem; umnosťou pevne postavil nebesia.” - Príslovia 3:19 (ROH)

„Odteraz, dokiaľ bude trvať zem, po všetky jej dni, sejba a žatva, studeno a teplo, leto a zima, deň a noc neprestanú.” - Genezis 8:22 (ROH)

„Takto hovorí Hospodin, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraelov: Ja Hospodin, tvoj Bôh, ťa učím prospievať a vediem ťa cestou, ktorou máš ísť.” - Izaiáš 48:17 (ROH)

Zhrnutie

Keď je Pán Boh naším stvoriteľom a vládcom nad nami, máme sa báť, dôverovať mu a dodržiavať Jeho prikázania:

„A Ježiš mu riekol: Milovať budeš Pána, svojeho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je to veľké a prvé prikázanie. A druhé, tomu podobné je: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba! Na týchto dvoch prikázaniach visí celý zákon i proroci.” - Matúš 22:37-40 (ROH)

„Hospodina, svojho Boha, sa budeš báť a jemu budeš slúžiť a na jeho meno budeš prisahať.” - Deuteronómium 6:13 (ROH)

„Nech sa bojí Hospodina celá zem; nech sa ho strachujú všetci obyvatelia okruhu sveta.” - Žalm 33:8 (ROH)

„Kto by sa teba nebál, ó, Pane, a neoslavoval tvojho mena?! Lebo ty si sám jediný svätý; pretože všetky národy prijdú a budú sa klaňať pred tebou, lebo sú zjavené tvoje spravedlivé súdy.” - Zjavenie 15:4 (ROH)

„Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás.” - 1. Petra 5:7 (ROH)

„Uvaľ na Hospodina svoju cestu a nadej sa na neho, a on učiní.” - Žalm 37:5 (ROH)

„Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem.” - Žalm 121:1-2 (ROH)

„Hospodine Zástupov, blahoslavený človek, ktorý sa nadeje na teba!” - Žalm 84:13 (ROH)

„Suma všetkého toho, čo si počul: Boj sa Boha a ostríhaj jeho prikázania, lebo to je povinnosťou každého človeka,” - Kazateľ 12:13 (ROH)

Čo je Písmo sväté?

Písmo Sväté Starej a Novej zmluvy je slovo Božie.

Kto napísal knihy Starej a Novej zmluvy?

Knihy Starej a Novej zmluvy napísali mužovia Boží.

„Lebo nikdy nebolo proroctvo vynesené vôľou človeka, ale Svätým Duchom súc nesení hovorili svätí Boží ľudia.” - 2. Petrova 1:21 (ROH)

„Dobre hovoril Svätý Duch skrze proroka Izaiáša našim otcom.” - Skutky 28:25b (ROH)

„Lebo nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale vašeho Otca Duch, ktorý hovorí vo vás.” - Matúš 10:20 (ROH)

„Kým za dávna mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieval Bôh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky.” - Židom 1:1-2 (ROH)

„Neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej vodne i vnoci, aby si ostríhal a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta, a vtedy budeš robiť múdre a rozumne.” - Jozue 1:8 (ROH)

„Preto složiac každú špinu a zbytok zlosti v tichej krotkosti prijmite vsadené slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.” - Jakub 1:21 (ROH)

Prečo bolo Písmo sväté napísané?

Preto, aby sme poznali Božiu vôľu a ju plnili, poznávali milosť Božiu a ňou sa tešili.

Písmo sväté sa tiež nazýva Biblia. Je to grécke slovo, ktoré znamená knihy - je to kniha kníh.

Celá Biblia sa delí na dve časti:

 • Na Starú zmluvu, napísanú pred narodením Ježiša Krista.
 • Na Novú zmluvu, napísanú po narodení Ježiša Krista.

Biblia obsahuje 79 kníh:

 • 66 kanonických kníh.
 • 13 deutero-kanonických / apokryfných kníh. Vo väčšine protestantských Biblií tieto knihy nie sú zahrnuté.

Stará zmluva má 39 kníh

17 historických kníh:

 • 5 kníh Mojžíšových,
 • kniha Jozue, Sudcov, Rút,
 • 2 knihy Samuelové, 2 knihy Kráľov,
 • 2 knihy Kronické, kniha Ezdrášova,
 • kniha Nehemiášova, kniha Ester.
5 vyučujúcich kníh:
 • Kniha Jóbova, kniha Žalmov,
 • kniha Prísloví, kniha Kazateľova,
 • Pieseň Šalamúnova.
4 knihy veľkých prorokov:
 • Kniha Izaiášova,
 • Kniha Jeremiášova, Plač Jeremiášov,
 • Ezechiel,
 • Daniel.
12 kníh malých prorokov:
 • Ozeáš, Joel,
 • Ámos, Abdiáš,
 • Jonáš, Micheáš,
 • Náhum, Habakuk,
 • Sofoniáš, Aggeus,
 • Zachariáš, Malachiáš.

Nová zmluva má 27 kníh

5 historických kníh:

 • Evanjelium podľa Matúša, Evanjelium podľa Marka,
 • Evanjelium podľa Lukáša, Evanjelium podľa Jána,
 • Skutky apoštolské.
21 vyučujúcich kníh:
 • List apoštola Pavla Rimanom,
 • 2 Listy apoštola Pavla 2 Korinťanom,
 • List apoštola Pavla Galaťanom,
 • List apoštola Pavla Efežanom,
 • List apoštola Pavla Filipanom,
 • List apoštola Pavla Kološanom,
 • 2 Listy apoštola Pavla Tesaloničanom,
 • 2 Listy apoštola Pavla Timotejovi,
 • List apoštola Pavla Títovi,
 • List apoštola Pavla Filemonovi,
 • List Hebrejom,
 • List Jakubov, Epistle of James,
 • 2 Listy Petrove,
 • 3 Listy Jánovi,
 • List Júdov.
1 prorocká kniha:
 • Zjavenie Jána.

Apokryfné knihy

Tieto knihy boli kanonizované (s drobnými rozdielmi) aj katolíckou, aj pravoslávnou cirkvou. Protestantské cirkvi ich považujú za apokryfné. Celkovo je 13 apokryfných kníh:

 • Kniha Tobiášova, Modlitba Manašeho,
 • Kniha Judit, List Barúchov,
 • Prídavky k Danielovi, Prídavky k Ester,
 • 2 knihy Ezdrášove,
 • 3 knihy Makabejské,
 • Múdrosť Šalamúnova, Kniha Siráchova.

Čo dal Pán Boh napísať do Starej zmluvy?

Predovšetkým dal do nej napísať svoju svätú vôľu, podľa ktorej máme žiť a čo od nás žiada. Skrze Mojžiša vydal zákon desať Božích prikázaní. Skrze prorokov vychovával národ izraelský pre Krista a dal mu zasľúbenie sľub, že pošle Mesiáša, ktorý ľudí spasí.

Čo dal Pán Boh napísať do Novej zmluvy?

V Novej zmluve je napísané o Božej milosti v Kristu nám zjavenej, zvestuje nám radostné posolstvo, že Otec nebeský poslal skutočne Mesiáša, Krista Ježiša, ktorý všetkým ľuďom pripravil spasenie a ich k nemu povoláva.

Písmo sväté vychováva človeka a je zrkadlom jeho činov

„A on odpovedajúc riekol: Je napísané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie.” - Matúš 4:4 (ROH)

„Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti, aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený.” - 2. Timotejova 3:16-17 (ROH)

„Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo to je spravedlivé. Cti svojho otca a svoju mať - to je prvé prikázanie so zasľúbením -, aby ti bolo dobre, a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nepopudzujte svojich detí k hnevu, ale ich vychovávajte v kázni a v napomínaní Pánovom.” - Efežanom 6:1-4 (ROH)

„Môj synu, nezabudni môjho naučenia, a tvoje srdce nech pozoruje na moje prikázania, lebo ti pridajú dlhosti dní a rokov života i pokoja.” - Príslovia 3:1-2 (ROH)

„A zabudli ste na napomenutie, ktoré vám hovorí jako synom: Môj synu, nepohŕdaj kázňou Pánovou ani neumdlievaj, keď si ním káraný!? Lebo koho Pán miluje, toho kázni, a švihá každého, koho prijíma za syna.” - Židom 12:5-6 (ROH)

„Hľaďte, aby niekto neoplatil niekomu zlým za zlé, ale sa vždycky žeňte za tým, čo je dobré i pre vás navzájom i pre všetkých. Vždycky sa radujte. Neprestajne sa modlite.” - 1. Tesaloničanom 5:15-17 (ROH)

„Pretože sa ihneď nevykonáva súdny výrok za zlý skutok, preto je plné srdce synov človeka v nich robiť zlé. Hoci sa niekedy hriešnikovi, ktorý vykoná i stokrát zlé, odkladá, viem i to cele iste, že bude dobre tým, ktorí sa boja Boha, ktorí sa boja jeho tvári.” - Kazateľ 8:11-12 (ROH)

„A pamätaj na svojho Stvoriteľa vo dňoch svojej mladosti, kým neprijdú dni zlého, a nepriblížia sa roky, o ktorých povieš: Nemám v nich záľuby;” - Kazateľ 12:1 (ROH)

„Lebo každé telo je ako tráva a každá sláva človeka jako kvet trávy; tráva uschla, a jej kvet opadol; ale slovo Pánovo zostáva na veky. A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo.” - 1. Petrova 1:24-25 (ROH)

Pán Boh nás vedie k poznaniu našich hriechov svojím svätým zákonom.

Zo zákona uvedomujeme si hriech

„Pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred ním niktoré telo, lebo skrze zákon poznanie hriechu.” - Rímanom 3:20 (ROH)

„Čo tedy povieme? Že je zákon hriechom? To nech sa nestane! Ale hriechu som nepoznal, iba skrze zákon. Lebo ani o žiadosti by som nebol vedel, keby nehovoril zákon: Nepožiadaš!” - Rímanom 7:7 (ROH)

Čo je hriech?

„Každý, kto robí hriech, robí aj proti zákonu, a hriech je prestúpením zákona.” - 1. Jána 3:4 (ROH)

Aký hriech poznáme?

Dedičný a súčasný. Dedičný hriech sme zdedili od prvých ľudí, od Adama a Evy, od čoho sme zdedili aj našu náklonnosť k hriechu.

„A Hospodin zavoňal príjemnú vôňu upokojujúcu a Hospodin riekol vo svojom srdci: Nebudem už viacej zlorečiť zemi pre človeka, lebo všetko, čo vytvorí srdce človeka, je zlé, od jeho mladosti, ani už viacej nepobijem všetkého živého, jako som učinil.” - Genezis 8:21 (ROH)

„A Hospodin Bôh prikázal človekovi a riekol: Z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš slobodne jesť, ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš.” - Genezis 2:16-17 (ROH)

„Beda svetu pre pohoršenia. Lebo pohoršenia musia prijsť, ale beda človekovi, skrze ktorého prichádza pohoršenie.” - Matúš 18:7 (ROH)

Aké sú následky hriechu?

„Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.” - Rimanom 6:23 (ROH)

Ježiš a zákon

„Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.” - Matúš 5:17 (ROH)

„Lebo zákon Ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, nakoľko bol slabý skrze telo, to vykonal Bôh pošlúc svojeho Syna v podobnosti tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech v tele, aby bolo naplnené právo zákona v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa Ducha.” - Rimanom 8:2-4 (ROH)

10 Božích prikázaní

 1. Nebudeš mať iných bohov predo mnou.
 2. Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hospodin, tvoj Bôh, som silný Bôh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostríhajú moje prikázania.
 3. Nevezmeš mena Hospodina, svojho Boha, nadarmo. Lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo.
 4. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil. Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. Ale siedmy deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nijakého diela ani ty ani tvoj syn ani tvoja dcéra, tvoj sluha ani tvoja dievka ani tvoje hovädo ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach. Lebo šesť dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul siedmeho dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvätil ho.
 5. Cti svojho otca i svoju mať, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh.
 6. Nezabiješ!
 7. Nezosmilníš!
 8. Neukradneš!
 9. Nepovieš na svojho blížneho falošného svedoctva!
 10. Nepožiadaš domu svojho blížneho! Nepožiadaš ženy svojho blížneho ani jeho sluhu ani jeho dievky ani jeho vola ani jeho osla ani ničoho, čo je tvojho blížneho!
- Exodus 20:3-17 (ROH)

Čo máme poznať z 10 Božích prikázaní?

Máme poznať vôľu Božiu, čo od nás žiada a poznať tiež svoju hriešnosť.

Je zákon platný aj dneska?

„Zlorečený, kto by nepostavil slov tohoto zákona, aby ich činil.” - Deuterónomium 27:26 (ROH)

„Lebo všetci, koľko ich len je zo skutkov zákona, sú pod zlorečenstvom. Lebo je napísané, že zlorečený je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, aby to činil.” - Galaťanom 3:10 (ROH)

„Pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred ním niktoré telo, lebo skrze zákon poznanie hriechu.” - Rimanom 3:20 (ROH)

„Tak čo tedy? Či budeme hrešiť, keď nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Nech sa nestane! 16. Či neviete, že komu sa vydávate za sluhov cieľom poslušnosti, že ste sluhami toho, koho poslúchate - buď sluhami hriechu na smrť buď sluhami poslušnosti na spravedlivosť?” - Rimanom 6:15-16 (ROH)

Ospravedlnení nie sú pod zákonom

„Alebo či neviete, bratia, - lebo hovorím znalým zákona - že zákon panuje nad človekom dotiaľ, dokiaľ žije? Lebo vydatá žena je priviazaná k živému mužovi zákonom. Ale keby muž zomrel, bola by oprostená zákona muža. A tak tedy, kým žije muž, budú ju volať cudzoložnicou, keby bola ženou inému mužovi. Ale keby zomrel muž, slobodná je od zákona, aby nebola cudzoložnicou, keby bola pripojená inému mužovi. Nasledovne, moji bratia, aj vy ste usmrtení zákonu skrze telo Kristovo, aby ste boli vlastníctvom inému, tomu, ktorý to vstal z mŕtvych, aby sme niesli ovocie Bohu. Lebo keď sme boli v tele, pôsobily v našich údoch vášne rôznych hriechov, vznikajúce skrze zákon, aby sme niesli ovocie smrti. Ale teraz sme oprostení zákona zomrúc tomu, kým sme boli držaní, tak aby sme slúžili v novote ducha a nie v starobe litery.” - Rimanom 7:1-6 (ROH)

Proti hriechu je zákon bezmocný

„Lebo vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný pod hriech. Lebo čo robím, neuznávam; lebo nerobím toho, čo chcem, ale činím to, čo nenávidím. Ale ak činím to, čoho nechcem, súhlasím so zákonom, že je dobrý. A tak teraz už nerobím toho ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Lebo viem, že neprebýva vo mne, to jest v mojom tele, dobré. Lebo chcenie leží pri mne, ale robenia dobrého nenachádzam, lebo nečiním dobrého, ktoré chcem, ale to zlé, ktorého nechcem, to robím. Ale ak činím to, čoho nechcem, nerobím toho už viacej ja, ale to robí hriech, ktorý prebýva vo mne.” - Rimanom 7:14-20 (ROH)

Zo zákona uvedomujeme si hriech

„Čo tedy povieme? Že je zákon hriechom? To nech sa nestane! Ale hriechu som nepoznal, iba skrze zákon. Lebo ani o žiadosti by som nebol vedel, keby nehovoril zákon: Nepožiadaš! Ale hriech dostanúc príčinu skrze prikázanie spôsobil vo mne všelijakú žiadosť; lebo bez zákona je hriech mŕtvy. A ja som kedysi žil bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil, ale ja som zomrel, a ukázalo sa, že prikázanie, ktoré mi malo byť na život, to isté mi bolo na smrť.” - Rimanom 7:7-10 (ROH)

Boj proti hriechu

„Preto složiac lož hovorte jeden každý pravdu so svojím blížnym, lebo sme si navzájom údami. Hnevajte sa a nehrešte; slnko nech nezapáda nad vaším rozhnevaním sa, ani nedávajte miesta diablovi. Kto kradne, nech už viac nekradne, ale radšej nech pracuje robiac dobré vlastnými rukami, aby mal čo udieľať núdznemu.” - Efežanom 4:25-28 (ROH)

„Ale to všetko, kárané od svetla, vychádza na javo; lebo všetko, čo vychádza na javo, je svetlo. Preto hovorí: Prebuď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕtvych, a bude ti svietiť Kristus.” - Efežanom 5:13-14 (ROH)

Adam a Kristus

„Preto jako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili - Lebo aj do zákona bol hriech na svete, ale hriech sa nepripočíta, keď nieto zákona. Ale smrť jednako kraľovala od Adama až po Mojžiša i nad tými, ktorí nehrešili podobným prestúpením ako Adam, ktorý je obrazom toho budúceho.” - Rimanom 5:12-14 (ROH)

„Lebo ak pádom, prehrešením sa, toho jedného kraľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravedlivosti, budú kraľovať v živote skrze toho jedného, Ježiša Krista.” - Rimanom 5:17 (ROH)

„Vediac, že nie porušiteľnými vecmi, striebrom alebo zlatom, ste vykúpení z márneho svojho obcovania, podaného otcami, ale drahocennou krvou jako bezvadného a nepoškvrneného baránka, Krista.” - 1. Petrova 1:18-19 (ROH)

Zhrnutie zákona

„Učiteľu, ktoré prikázanie je veľké v zákone? A Ježiš mu riekol: Milovať budeš Pána, svojeho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je to veľké a prvé prikázanie. A druhé, tomu podobné je: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba! Na týchto dvoch prikázaniach visí celý zákon i proroci.” - Matúš 22:36-40 (ROH)

„Ale keď sa zjavila dobrota a ľudomilnosť nášho Spasiteľa Boha, nie zo skutkov spravedlivosti, ktoré by sme asi my boli činili, ale podľa svojho milosrdenstva nás spasil kúpeľom opätného splodenia a obnovením Svätého Ducha,” - Títus 3:4-5 (ROH)

Nový človek

„Akže ste ho počuli a ste v ňom vyučení, jako je pravda v Ježišovi: aby ste složili podľa drievneho spôsobu žitia vo vás vládnuvšieho starého človeka, rušiaceho sa v klamných žiadostiach, a obnovili sa v duchu svojej mysle a obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravedlivosti a svätosti pravdy.” - Efežanom 4:21-24 (ROH)

Zasľúbenie Krista, Spasiteľa

„A vyjde prútok z parezu Izaiho, a mládnik z jeho koreňov ponesie ovocie.” - Izaiáš 11:1 (ROH)

„A stane sa toho dňa, že po koreni Izaiho, ktorý bude stáť za prápor národom, snažne sa budú dopytovať pohania, a miesto jeho odpočinutia bude samá sláva.” - Izaiáš 11:10 (ROH)

„A zase Izaiáš hovorí: Bude koreň Jesseho, a ten, ktorý povstane, aby panoval nad národami, na neho sa budú nadejať národy.” - Rimanom 15:12 (ROH)

Proroctvo o Kristovi a Jeho kráľovstve

„Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že vzbudím Dávidovi sprvedlivý výrastok, a bude kraľovať ako kráľ a bude rozumne robiť a bude činiť súd a spravedlivosť na zemi.” - Jeremiáš 23:5 (ROH)

Zasľúbenie chodiacim v tme

„Ľud, ktorý chodil vo tme, uzrie veliké svetlo, a nad tými, ktorí bývali v zemi tône smrti, zaskveje sa svetlo.” - Izaiáš 9:2 (ROH)

Milosť Božia nám bola daná v Kristu Ježišovi

„Ale keď prišla plnosť času, poslal Bôh svojho Syna, pošlého zo ženy, podrobeného pod zákon, aby tých, ktorí boli daní pod zákon, vykúpil, aby sme vzali nám určené synovstvo.” - Galaťanom 4:4-5 (ROH)

Čo je evanjelium?

„Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi. Lebo spravedlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, jako je napísané: Ale spravedlivý bude žiť z viery.” - Rimanom 1:16-17 (ROH)

Zhrnutie evanjelia

„Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo neposlal Bôh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho.” - Ján 3:16-17 (ROH)

Kto je Syn Boží?

Syn Boží je Ježiš Kristus, ktorý je naším Vykupiteľom a Spasiteľom.

Vysvetlenie:

 • Ježiš je hebrejské slovo (Ješua), znamená: Spasiteľ.
 • Kristus je grécke slovo (Christos), znamená: Pomazaný.
 • Spasiteľ-osloboditeľ: oslobodil nás od následkov hriechu.
 • Pomazaný: pomazaním na čelo olejom uvádzali v úrad kráľov, kňazov a prorokov.
 • Duchom Svätým pomazaný Kristus Pán je najvyšší kráľ, kňaz a prorok. (Hebrejom 6ta až 11ta kapitola)

Slovo u Boha

„Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh. Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. V ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí, a to svetlo svieti vo tme, a tma ho nezadržala.” - Ján 1:1-5 (ROH)

Slovo vo svete

„A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy.” - Ján 1:14 (ROH)

Syn Boží

„Kým za dávna mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieval Bôh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky, ktorý súc odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúc všetko slovom svojej moci a učiniac si skrze samého seba očistenie od našich hriechov posadil sa po pravici Veličenstva na výsostiach.” - Hebrejom 1:1-3 (ROH)

Počiatok evanjelia Ježiša Krista

„Hlas volajúceho na púšti: Upravte cestu Hospodinovu, urovnajte na pustine hradskú nášmu Bohu! Každé údolie nech je zvýšené, a každý vrch a breh nech sú snížené, a bude to, čo je krivé, rovinou a hornaté dolinou.” - Izaiáš 40:3-4 (ROH)

„Lebo toto je ten predpovedaný skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal: Hlas volajúceho na púšti: Prihotovte cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky!” - Matúš 3:3 (ROH)

„Počiatok evanjelia Ježiša Krista, Syna Božieho, bol, ako je napísané v prorokoch: Hľa, ja posielam svojho anjela pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou. Hlas volajúceho na púšti: Prihotovte cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky!” - Marek 1:1-3 (ROH)

„Ako je napísané v knihe slov proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti: Prihotovte cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky! Každé údolie bude vyplnené, a každý vrch a breh bude snížený, a bude to, čo je krivé, priamym a nerovné bude hladkými cestami, a každé telo uvidí spasenie Božie.” - Lukáš 3:4-6 (ROH)

Narodenie Ježiša Krista

„Preto vám dá sám Pán znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a nazve jeho meno Immanuel.” - Izaiáš 7:14 (ROH)

„Hľa, panna počne a porodí syna, a nazovú jeho meno Immanuel, čo je preložené: S nami Bôh.” - Matúš 1:23 (UKJV)

Boh ako človek

„A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: Bôh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve.” - 1. Timotejovi 3:16 (ROH)

Svedectvo o Ježišovi

„Veď zpytuj(e)te písma, lebo vy sa domnievate, že v nich máte večný život, a ony sú to, ktoré svedčia o mne.” - Ján 5:39 (ROH)

Ježišovo vystúpenie

„A podaná mu bola kniha proroka Izaiáša, a otvoriac knihu našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pánov je nado mnou, a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný.” - Lukáš 4:17-19 (ROH)

„Ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veliké svetlo, a sediacim v krajine a v tôni smrti vzišlo svetlo.” - Matúš 4:16 (ROH)

Povolanie učeníkov

„A mená tých dvanástich apoštolov sú tieto: prvý Šimon, zvaný Peter, a Andrej, jeho brat, a Jakob Zebedeov a Ján, jeho brat. Filip, Bartolomej, Tomáš, colný Matúš, Jakob Alfeov, Lebeus, ktorému bolo dané prímeno Taddeus, Šimon Kananitský a Judáš Iškariotský, ktorý ho i zradil. Týchto dvanástich poslal Ježiš a prikázal im: Na cestu pohanov neodídite a do mesta Samaritánov nevojdite; ale radšej iďte k ztrateným ovciam domu Izraelovho. Iďte a kážte hovoriac, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo.” - Matúš 10:2-7 (ROH)

Ježiš a Zacheus

„A Ježiš mu povedal: Dnes sa dostalo spasenie tomuto domu, pretože je aj on synom Abrahámovým. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo.” - Lukáš 19:9-10 (ROH)

Ježišov pokrm

„Ale Ježiš im povedal: Mojím pokrmom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonal jeho dielo.” - Ján 4:34 (ROH)

Ježiš volá k sebe preťažených

„Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení, a ja vám dám odpočinutie. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a najdete odpočinutie svojim dušiam; lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké.” - Matúš 11:28-30 (ROH)

Petrovo vyznanie

„Povedal im: A vy čo hovoríte, že kto som ja? A Šimon Peter odpovedal a riekol: Ty si Kristus, Syn živého Boha! A Ježiš odpovedal a riekol mu: Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.” - Matúš 16:15-17 (ROH)

Pravé poklady

„Neshromažďujte si pokladov na zemi, kde moľ a hrdza kazí, a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú; ale si shromažďujte poklady v nebi, kde ani moľ ani hrdza nekazí, a kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekradnú; lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.” - Matúš 6:19-21 (ROH)

Ježiš a Samaritánka

„A žena mu povedala: Viem, že prijde Mesiáš, ktorý sa zovie Kristus. Keď ten prijde, oznámi nám všetko. Ježiš jej povedal: Ja som to, ktorý hovorím s tebou.” - Ján 4:25-26 (ROH)

Ježiš učí v podobenstvách

Ježiš zvestoval Božské pravdy mocne a neobyčajne krásne. Aby si ich ľudia lepšie zapamätali, často vravel v podobenstvách.

Ježiš lekárom telesne i duševne chorých ľudí

Ježiš svetlo sveta

„Potom im zase hovoril Ježiš a riekol: Ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života.” - Ján 8:12 (ROH)

Prikázanie lásky

„Nové prikázanie vám dávam - aby ste sa milovali navzájom; tak ako som vás miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom. Po tom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou.” - Ján 13:34-35 (ROH)

„Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov; dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú; čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo svojmu slncu velí vychádzať na zlých aj na dobrých a dáva dážď na spravedlivých aj na nespravedlivých.” - Matúš 5:44-45 (ROH)

Podobenstvo o velikej večeri

„Keď to počul ktorýsi zo spolustolujúcich, povedal mu: Blahoslavený, kto jie chlieb v kráľovstve Božom! Ale on mu povedal: Nejaký človek urobil veľkú večeru a pozval mnohých. A v hodinu večere poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: Poďte, lebo je už všetko hotové. Ale oni sa začali všetci jednomyseľne vyhovárať. Prvý mu povedal: Kúpil som pole a musím vyjsť a vidieť ho. Prosím ťa, omluv ma! A iný povedal: Kúpil som päť párov volov a idem ich zkúsiť. Prosím ťa, omluv ma. A zase iný povedal: Oženil som sa, a preto nemôžem prijsť. A sluha navrátiac sa zvestoval to svojmu pánovi. Vtedy sa rozhneval domáci pán a povedal svojmu sluhovi: Vyjdi rýchle do ulíc a uličiek mesta a uveď sem chudobných, chromých, krivých a slepých! A sluha povedal: Pane, stalo sa, jako si nariadil, a ešte je miesto. A pán povedal sluhovi: Vyjdi na cesty a medzi ploty a prinúť vojsť, aby sa naplnil môj dom! Lebo hovorím vám, že niktorý z tamtých pozvaných mužov neokúsi mojej večere.” - Lukáš 14:15-24 (ROH)

Ježiš predpovedá svoje utrpenie

„A keď chodili spolu po Galilei, povedal im Ježiš: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. A zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. A veľmi sa zarmútili.” - Matúš 17:22-23 (ROH)

„Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom: Ak chce niekto prijsť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž a ide za mnou!” - Matúš 16:24 (ROH)

Nevera v Krista

„Kto uveril našej zvesti? A komu bolo zjavené rameno Hospodinovo?” - Izaiáš 53:1 (ROH)

„A hoci učinil tak mnoho divov pred nimi, neverili v neho, aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša, ktoré povedal: Pane, kto uveril našej kázni? A rameno Pánovo komu je zjavené? Preto nemohli veriť, že zase povedal Izaiáš: Oslepil ich oči a zatvrdil ich srdce, aby očami nevideli, srdcom nerozumeli a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil.” - Ján 12:37-40 (ROH)

„A Izaiáš sa odvažuje a hovorí: Najdený som od tých, ktorí ma nehľadali, zjavený som tým, ktorí sa po mne nepýtali. Ale o Izraelovi hovorí: Celý deň som vystieral svoje ruky k ľudu neposlušnému a protirečiacemu.” - Rimanom 10:20-21 (ROH)

„Vtedy povedali prosto a smele Pavel a Barnabáš: Vám sa muselo najprv hovoriť slovo Božie; ale keď ho odmietate a seba nesúdite za hodných večného života, hľa, obraciame sa k pohanom. Lebo nám tak prikázal Pán, keď povedal: Položil som ťa za svetlo národom, aby si bol spasením až do posledného kraja zeme. Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali slovo Pánovo, a uverili všetci, koľko ich bolo odriadených do večného života.” - Skutky 13:46-48 (ROH)

Čo sú obete?

Podľa zmlúv a príslušných zákonov uzavretých medzi Bohom a vyvolených mužov Božích z národa izraelského bol ľud izraelský za spáchané hriechy povinný pred veľkňazov prinášať zápalné obete a to buď z určitých zvierat a vtákov, ktoré museli byť vždy bez chýb, alebo z obilnín prvej úrody.

Ježiš veľkňazom Novej zmluvy

„Lebo každý najvyšší kňaz ustanovúva sa nato, aby obetoval dary a obeti, a preto bolo potrebné, aby aj on mal niečo, čo by obetoval. Lebo keby bol na zemi, ani by nebol kňazom, keď sú kňazi, ktorí podľa zákona obetujú dary a ktorí svätoslúžia obrazu a tôni nebeských vecí, jako povedal Bôh Mojžišovi, keď mal robiť stán: Hľaď, vraj, aby si učinil všetko podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu. Ale teraz došiel Ježiš natoľko znamenitejšej svätoslužby, nakoľko je aj lepšej smluvy prostredníkom, ktorá je uzákonená na lepších zasľúbeniach. Lebo ak by tamtá prvá bola bývala bezúhonná, nehľadalo by sa miesto druhej. Lebo karhajúc ich hovorí: Hľa, idú dni, hovorí Pán, a uzavriem s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú smluvu, nie podľa smluvy, ktorú som učinil s ich otcami toho dňa, keď som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z Egyptskej zeme, lebo oni nezostali v mojej smluve, a ja som si ich nepovšimnul, hovorí Pán. Lebo toto je smluva, ktorú uzavriem s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Pán: Dám svoje zákony do ich mysle a napíšem ich na ich srdcia a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom. A nebudú viacej učiť každý svojho blížneho a každý svojho brata hovoriac: Poznaj Pána! Lebo ma budú všetci znať, od malého z nich až do veľkého z nich. Lebo budem milostivý ich neprávostiam a na ich hriechy a na ich bezzákonné skutky viacej nespomeniem. Tým, že hovorí novú, vyhlásil prvú za zastaralú. A to, čo zastarieva a stárne, je blízke zániku.” - Hebrejom 8:3-13 (ROH)

Obete prestali

„Lebo zákon majúc iba tôňu budúceho dobrého, nie sám obraz vecí, nemôže nikdy obeťami, tými istými každého roku, ktoré ustavične donášajú, zdokonaliť tých, ktorí prichádzajú. Lebo či by ich už neboli prestali donášať preto, že by už tí, ktorí svätoslúžia, raz očistení, nemali nejakého svedomia hriechov? Ale v nich leží upomienka na hriechy rok po roku. Lebo nie je možné, aby krv býkov a kozlov odňala hriechy. Preto vchádzajúc do sveta hovorí: Obeti a posvätného daru si nechcel, ale si mi ustrojil telo. V zápalných obetiach ani v obetiach za hriech si nemal záľuby. Vtedy som povedal: Hľa, idem - v záhlaví knihy je napísané o mne -, aby som činil, ó, Bože, tvoju vôľu.” - Hebrejom 10:1-7 (ROH)

Ježiš predpovedá svoje utrpenie

„A boli na ceste idúc hore do Jeruzalema, a Ježiš išiel popredku pred nimi, a oni sa desili a idúc za ním báli sa. Vtedy si opät pojal tých dvanástich a začal im hovoriť, čo sa mu má prihodiť. Hľa, vraj, ideme hore do Jeruzalema, a Syn človeka bude vydaný najvyšším kňazom a zákonníkom, a odsúdia ho na smrť a vydajú ho pohanom, a budú sa mu posmievať, budú ho bičovať a budú pľuvať na neho a zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.” - Marek 10:32-34 (ROH)

Posledná večera

„A v prvý deň nekvasených chlebov pristúpili učeníci k Ježišovi a povedali mu: Kde chceš, aby sme ti prihotovili, žeby si jedol baránka? A on povedal: Iďte do mesta k tomu a k tomu a povedzte mu: Učiteľ ti odkazuje: Môj čas je blízko; u teba budem jesť baránka so svojimi učeníkmi. A učeníci urobili tak, ako im nariadil Ježiš, a prihotovili baránka. A keď bol večer, sadol za stôl i s dvanástimi. A keď jedli, povedal: Ameň vám hovorím, že jeden z vás ma zradí. A veľmi sa rmútiac začali mu hovoriť jeden každý z nich: Či som to azda ja, Pane? A on odpovedal a riekol: Ktorý omočil so mnou ruku v mise, ten ma zradí. No, Syn človeka síce ide, jako je o ňom napísané, avšak beda tomu človekovi, skrze ktorého sa Syn človeka zrádza; lepšie by mu bolo bývalo, keby sa ten človek nebol narodil. A odpovedal Judáš, ktorý ho zrádzal, a riekol: Či som to azda ja, rabbi? A Ježiš mu riekol: Ty si povedal. A keď jedli, vzal Ježiš chlieb, a keď bol dobrorečil, lámal a dával učeníkom a povedal: Vezmite, jedzte: toto je moje telo. Potom vzal kalich a poďakujúc dal im so slovami: Pite z neho všetci, lebo toto je moja tej novej smluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Ale hovorím vám, že odteraz nebudem nikdy piť z tohoto plodu viniča, až do toho dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca. A zaspievajúc pieseň vyšli na Olivový vrch.” - Matúš 26:17-30 (ROH)

Zajatie Ježiša

„Vstaňte, poďme, hľa, už sa priblížil ten, ktorý ma zrádza. A kým ešte hovoril, hľa, prišiel Judáš, jeden z dvanástich, a s ním veliký zástup s mečami a kyjami od najvyšších kňazov a od starších ľudu. A jeho zradca im bol dal znamenie: Ktorého bozkám, ten je, chyťte ho. A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: Zdravím ťa, rabbi! A zbozkával ho. A Ježiš mu povedal: Priateľu, načo si prišiel? Vtedy pristúpili, položili ruky na Ježiša a jali ho. A hľa, zrazu jeden z tých, ktorí boli s Ježišom, vystrel ruku, vytiahnul svoj meč a uderiac sluhu najvyššieho kňaza odťal mu ucho. Vtedy mu povedal Ježiš: Daj svoj meč zpät na jeho miesto, lebo všetci, ktorí berú meč, zahynú mečom. Alebo či myslíš, že nemôžem teraz poprosiť svojho Otca, a pristavil by mi viacej než dvanásť legionov anjelov? Ale jako by sa potom naplnily písma, že musí byť tak? V tú hodinu povedal Ježiš zástupom: Ako na lotra ste vyšli s mečami a kyjami, aby ste ma zajali. Každý deň som sedel u vás a učil v chráme, a nejali ste ma. Ale toto všetko sa stalo, aby sa naplnily písma prorokov. Vtedy ho opustili všetci učeníci a utiekli.” - Matúš 26:46-56 (ROH)

Ježiš pred židovskou veľradou

„Vtedy čata vojska, tisícnik a služobníci Židov sobrali Ježiša a poviazali ho. A odviedli ho najprv k Annášovi, pretože bol svokrom Kaifášovým, ktorý bol toho roku najvyšším kňazom. A to bol ten Kaifáš, ktorý to dal Židom radu, že je vraj užitočné, aby jeden človek zomrel za ľud.” - Ján 18:12-14 (ROH)

Ježiša vydajú na smrť

„Vtedy vzal Pilát Ježiša a zbičoval.” - Ján 19:1 (ROH)

Ježiš na kríži

„A o deviatej hodine zvolal Ježiš velikým hlasom a riekol: Elói, Elói, lama sabachtani?! Čo je, preložené: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil!” - Marek 15:34 (ROH)

Ježišov pohreb

„Potom poprosil Piláta Jozef z Arimátie, ktorý bol učeníkom Ježišovým, ale tajným zo strachu pred Židmi, že by smel sňať telo Ježišovo. A Pilát dovolil. A tak prišiel a sňal telo Ježišovo. A prišiel aj Nikodém, ktorý to tam prv bol prišiel k Ježišovi vnoci, nesúc so sebou smiešaninu myrry a aloe kolo sto funtov. A tak vzali telo Ježišovo a povili ho povojmi s voňavými vecmi, jako majú Židia obyčaj pochovávať. A na mieste, kde ho ukrižovali, bola zahrada a v zahrade nový hrob, v ktorom nebol ešte nikto nikdy položený. A pretože mali Židia deň prípravy, a že bol hrob blízko, tedy ta položili Ježiša.” - Ján 19:38-42 (ROH)

Vzkriesenie Ježiša

„Potom pozde na koniec soboty, keď už svitalo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna i tá druhá Mária pozrieť hrob. A hľa, povstalo veliké zemetrasenie, lebo anjel Pánov sostúpiac z neba pristúpil a odvalil kameň odo dverí a posadil sa na ňom. A bol na pohľad ako blesk, a jeho rúcho bolo biele jako sneh. A od strachu pred ním sa náramne zhrozili strážni a boli jako mŕtvi. A anjel odpovedal a riekol ženám: Vy sa nebojte! Lebo viem, že Ježiša, toho ukrižovaného, hľadáte. Niet ho tu, lebo vstal, tak ako povedal. Poďte, pozrite miesto, kde ležal Pán.” - Matúš 28:1-6 (ROH)

Ježiš sa ukázal učeníkom

„A keď bol večer toho dňa, prvého dňa týždňa, a dvere, kde boli učeníci shromaždení, boly zamknuté zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a zastal si do prostredku a povedal im: Pokoj vám! A keď to povedal, ukázal im svoje ruky aj svoj bok. A tak zaradovali sa učeníci, keď videli Pána. Vtedy im zase povedal Ježiš: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, tak i ja posielam vás. A keď to povedal, dýchnul na nich a povedal im: Prijmite Svätého Ducha!” - Ján 20:19-22 (ROH)

Rozoslanie učeníkov

„A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň.” - Matúš 28:18-20 (ROH)

Ježišovo vystúpenie

„A tak Pán Ježiš, keď dohovoril s nimi, vzatý bol hore do neba, a sadol si po pravici Božej. A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzaly divy. Ameň.” - Marek 16:19-20 (ROH)

Ako následovať Ježiša Krista?

„Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom: Ak chce niekto prijsť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž a ide za mnou!” - Matúš 16:24 (ROH)

Druhý príchod Kristov

„Ale to jedno, milovaní, nech nie je skryté pred vami, že jeden deň je u Pána jako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha a odkladá; ale zhovieva vzhladom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu.” - 2. Petra 3:8-9 (ROH)

Koniec sveta

„A videl som veľký trón biely i sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utiekla zem i nebo, a miesto im nebolo najdené.” - Zjavenie 20:11 (ROH)

Kristus potvrdzuje obsah Jánovho zjavenia

„A hľa, prijdem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, jaký bude jeho skutok. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, prvý i posledný. Blahoslavení, ktorí (perú svoje rúcha a) činia jeho prikázania, aby mali právo k drevu života a aby vošli bránami do mesta. A vonku budú psi a čarodejníci a smilníci a vrahovia a modlári a každý, kto má rád a činí lož. Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám toto svedčil po sboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, hviezda, jasná a ranná. A Duch a nevesta hovoria: Prijdi! A ten, kto počuje, nech povie: Prijdi! A kto žízni, nech prijde, a kto chce, nech berie vodu života zadarmo. Lebo ja osvedčujem každému, kto čuje slová proroctva tejto knihy, že keby niekto pridal k tomu, na toho Bôh pridá rán, napísaných v tejto knihe; a keby niekto odňal zo slov knihy tohoto proroctva, tomu odníme Bôh jeho diel z knihy života a z toho svätého mesta a z toho, čo je napísané v tejto knihe. Hovorí ten, ktorý svedčí toto: Áno, prijdem skoro! Ameň. Áno, prijdi, Pane Ježišu!” - Zjavenie 22:12-20 (ROH)

Poznámka: Táto sekcia bola podstatne doplnená k tomu, čo napísal môj pradedo.

Kto poslal Ducha Svätého na apoštolov?

Ducha Svätého na apoštolov poslal Kristus Pán.

„A keď sa už doplňoval päťdesiaty deň po Veľkej noci, totiž deň Letníc, boli všetci jednomyseľne spolu. A zrazu povstal z neba zvuk ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli. A ukázaly sa im rozdeľujúce sa jazyky jako čo by jazyky ohňa, a sadol na jedného každého z nich. A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazyky, tak ako im dával Duch vysloviť sa.” - Skutky 2:1-4 (ROH)

Od uvedeného dňa sa datuje založenie Cirkvi Kristovej.

Kto je Duch Svätý

Učiteľ:
„Ale keď prijde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy; lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať.” - Ján 16:13 (ROH)

Advokát:
„A tak podobne i Duch spolu pomáha našim slabostiam. Lebo toho, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme: ale sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami.” - Rimanom 8:26 (ROH)

Poradca:
„A ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky,” - Ján 14:16 (ROH)

„A keď slúžili pánovi a postili sa, povedal Svätý Duch: Nože mi oddeľte Barnabáša a Saula ku dielu, ku ktorému som ich povolal.” - Skutky 13:2 (ROH)

Tešiteľ:
„Ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.” - Ján 14:26 (ROH)

Produkuje duchovné ovocie:
„Ale ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť; proti takým veciam nieto zákona.” - Galaťanom 5:22-23 (ROH)

Čo pôsobí v nás Duch Svätý?

„Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch. Nediv sa, že som ti povedal: Musíte sa narodiť znova. Vietor, kam chce, tam veje, a čuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide; tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.” - Ján 3:5-8 (ROH)

„No, ja vám hovorím pravdu, že vám je to užitočné, aby som ja odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ neprijde k vám; ale ak odídem, pošlem ho k vám. A keď on prijde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravedlivosti a o súde,” - Ján 16:7-8 (ROH)

„Ale telesný človek nechápe vecí Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať.” - 1. Korinťanom 2:14 (ROH)

„Preto vám hovorím, že každý hriech a každé rúhanie bude odpustené ľuďom, ale rúhanie sa proti Duchu nebude odpustené ľuďom.” - Matúš 12:31 (ROH)

„Ale keď sa zjavila dobrota a ľudomilnosť nášho Spasiteľa Boha, nie zo skutkov spravedlivosti, ktoré by sme asi my boli činili, ale podľa svojho milosrdenstva nás spasil kúpeľom opätného splodenia a obnovením Svätého Ducha, ktorého vylial na nás bohate skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme súc ospravedlnení jeho milosťou boli dedičmi podľa nádeje večného života.” - Títus 3:4-7 (ROH)

„Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? Lebo ste vykúpený za veľkú cenu. Nože tedy oslavujte Boha svojím telom a svojím duchom, čo je oboje Božie.” - 1. Korinťanom 6:19-20 (ROH)

Duchovné dary

„A o duchovných daroch, bratia, nechcem, aby ste nevedeli. Viete, že keď ste boli pohanmi, chodili ste k nemým modlám, ako ste kedy boli vedení. Preto vám oznamujem, že nikto hovoriac v Duchu Božom nezlorečí Ježišovi anatema. A nikto nemôže povedať: Pán Ježiš, okrem v Svätom Duchu. A sú rôzne dary milosti, ale ten istý Duch. A sú rôzne služby, a ten istý Pán. A sú rôzne pôsobnosti, ale ten istý Bôh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Ale jednému každému sa dáva prejavovanie Ducha na spoločný užitok. Lebo jednému sa dáva skrze Ducha slovo múdrosti a druhému slovo známosti podľa toho istého Ducha, inému viera, v tom istom Duchu; inému milosti dary uzdravovania, v tom istom Duchu; inému pôsobnosti divov, inému proroctvo, inému rozoznávanie duchov, inému druhy jazykov a inému výklad jazykov, a to všetko pôsobí jeden a ten istý Duch rozdeľujúc osobitne jednému každému tak, ako chce. Lebo jako je telo jedno a má mnoho údov, a všetky tie údy toho jedného tela, hoci ich je mnoho, sú jedným telom, tak aj Kristus.” - 1. Korinťanom 12:1-12 (ROH)

Duchovné dary a láska

„A teraz zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska. Stíhajte lásku a snažte sa horlive o duchovné dary, ale viacej, aby ste prorokovali.” - 1. Korinťanom 13:13-14:1 (ROH)

Cieľ duchovných darov

„Stíhajte lásku a snažte sa horlive o duchovné dary, ale viacej, aby ste prorokovali. Lebo ten, kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu, lebo nikto nerozumie, ale duchom hovorí tajomstvá. No, ten, kto prorokuje, hovorí ľuďom na vzdelanie, napomenutie a potešenie. Ten, kto hovorí jazykom, vzdeláva sám seba; ale ten, kto prorokuje, vzdeláva cirkev. A chcel by som, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale radšej, aby ste prorokovali; lebo je väčší ten, kto prorokuje, ako ten, kto hovorí jazykmi, krome ak by aj vykladal, aby sa vzdelávala cirkev.” - 1. Korinťanom 14:1-5 (ROH)

Komu zasľúbil Kristus Pán, že bude spasený?

Kristus Pán zasľúbil, že každý bude spasený, kto uverí a pokrstí sa.

Kedy a ktorými slovami to povedal?

„A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň.” - MatúŠ 28:18-20 (ROH)

„A Peter im povedal: Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov, a dostanete dar Svätého Ducha. Lebo vám patrí to zasľúbenie a vašim deťom a všetkým na široko-ďaleko, ktorých- a koľkýchkoľvek si povolá Pán, náš Bôh.” - Skutky 2:38-39 (ROH)

„Po tom známe, že zostávame v ňom a on v nás, že nám dal zo svojho Ducha.” - 1. Jána 4:13 (ROH)

„Vidzte, jakú lásku nám dal Otec - aby sme sa volali deťmi Božími, a sme nimi! Preto nás svet nezná, pretože jeho nepoznal.” - 1. Jána 3:1 (ROH)

„Lebo všetci sme synmi Božími skrze vieru v Kristu Ježišovi. Lebo všetci, ktorí ste pokrstení v Krista, Krista ste obliekli.” - Galaťanom 3:26-27 (ROH)

„Sám ten Duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími. A jestli deťmi, tedy aj dedičmi, dedičmi Božími a spoludedičmi Kristovými; akže spolu trpíme, aby sme aj spolu boli oslávení.” - Rimanom 8:16-17 (ROH)

Kedy ustanovil Kristus Pán svoju svätú Večeru?

Kristus Pán ustanovil svoju svätú Večeru večer pred svojou smrťou.

„A keď jedli, vzal Ježiš chlieb, a keď bol dobrorečil, lámal a dával učeníkom a povedal: Vezmite, jedzte: toto je moje telo. Potom vzal kalich a poďakujúc dal im so slovami: Pite z neho všetci, lebo toto je moja tej novej smluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.” - Matúš 26:26-28 (ROH)

„Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj vydal, že Pán Ježíš v noci, v ktorej bol zradený, vzal chlieb a poďakujúc lámal a povedal: Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme. To čiňte na moju pamiatku. Tak tiež i kalich, keď bolo po večeri, hovoriac: Tento kalich je tá nová smluva v mojej krvi; to čiňte, koľkokoľvek ráz by ste pili, na moju pamiatku. Lebo koľkokoľvek ráz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až dokiaľ neprijde. Takže ktokoľvek jie tento chlieb alebo pije kalich Pánov nehodne, bude vinným tela a krvi Pánovej.” - 1. Korinťanom 11:23-27 (ROH)

„Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravdivý pokrm a moja krv pravdivý nápoj. Ten, kto jie moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom.” - Ján 6:54-56 (ROH)

Ako sa máme Pánu Bohu v modlitbách prihovárať?

Pánu Bohu sa máme v modlitbách prihovárať v duchu a v pravde v mene Kristovom.

„Bôh je duch, a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde.” - Ján 4:24 (ROH)

„A toho dňa sa ma už nebudete pýtať na nič. Ameň, ameň vám hovorím, že všetko, za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dá vám.” - Ján 16:23 (ROH)

Prečo sa modlievame?

„A vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a budeš ma oslavovať.” - Žalm 50:15 (ROH)

„A modlitba viery uzdraví chorého, a Pán ho pozdvihne, a jestli urobil hriechy, odpustí sa mu. Teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. Mnoho vládze modlitba spravedlivého pôsobiaca.” - Jakub 5:15-16 (ROH)

Ako sa máme modliť?

„A keď sa modlíš, nebudeš ako tí pokrytci, lebo oni sa radi stojaci modlia v synagógach a na uhloch ulíc, aby ich ľudia videli. Ameň vám hovorím, že tam majú svoju odplatu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky a zavrúc svoje dvere modli sa svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Ale keď sa modlíte, nežvatlite jako pohania, lebo sa domnievajú, že pre tú svoju mnohomluvu budú vyslyšaní. Teda nebuďte im podobní, lebo váš Otec vie, čo potrebujete, prv než by ste ho vy prosili. Vy sa tedy modlite takto: Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno! Nech prijde tvoje kráľovstvo! Nech sa stane tvoja vôľa jako v nebi, tak aj na zemi! Daj nám dnes náš každodenný chlieb a odpusť nám naše viny, jako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuvoď nás v pokušenie, ale nás zbav zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Ameň. Lebo ak odpustíte ľuďom ich poklesky, odpustí aj vám váš nebeský Otec; ale ak vy neodpustíte ľuďom ich pokleskov, neodpustí ani váš Otec vašich pokleskov.” - Matúš 6:5-15 (ROH)

Aká má byť modlitba?

Úprimná a dôverná:
„Ale nech prosí vo viere nič nepochybujúc; lebo ten, kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Lebo nech sa nedomnieva taký človek, že dostane voľačo od Pána.” - Jakub 1:6-7 (ROH)

Pokorná:
„Ale dáva väčšiu milosť. Preto hovorí Písmo: Bôh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.” - Jakub 4:6 (ROH)

„Bázeň Hospodinova je kázňou múdrosti, a pred slávou ide pokora.” - Príslovia 15:33 (ROH)

Vytrvalá:
„V nádeji sa radujúci, v súžení trpezliví, na modlitbe zotrvávajúci.” - Rimanom 12:12 (ROH)

Zmierlivá:
„Lebo ak odpustíte ľuďom ich poklesky, odpustí aj vám váš nebeský Otec; ale ak vy neodpustíte ľuďom ich pokleskov, neodpustí ani váš Otec vašich pokleskov.” - Rimanon 6:14-15 (ROH)

Kajúcna:
„Veď vieme, že Bôh hriešnikov nečuje; ale keď niekto ctí Boha a činí jeho vôľu, toho čuje.” - Ján 9:31 (ROH)

„A publikán stojac zďaleka nechcel ani len oči pozdvihnúť k nebu, ale sa bil do pŕs a hovoril: Ó, Bože, buď milostivý mne hriešnemu!” - Lukáš 18:13 (ROH)

Podľa Jeho vôle:
„A poodíduc trochu ďalej napred padol na svoju tvár, modlil sa a hovoril: Môj Otče, ak je možné, nech odíde odo mňa tento kalich, avšak nie ako ja chcem, ale jako ty.” - Matúš 26:39 (ROH)

Začo sa máme modliť?

„Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť, a to všetko vám bude pridané.” - Matúš 6:33 (ROH)

„Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov; dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú; čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú.” - Matúš 5:44 (ROH)

Modlitba ako chvála

Na modlitbách máme nielen prosiť Boha a ďakovať mu, ale máme ho aj oslavovať.

„Proste, a bude vám dané; hľadajte a najdete; klepte, a otvorí sa vám; lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klepe, sa otvorí.” - Matúš 7:7-8 (ROH)

„Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky.” - Žalm 107:1 (ROH)

„Dobroreč, moja duša, Hospodinovi, a nezabudni niktorého zo všetkých jeho dobrodení.” - Žalm 103:2 (ROH)

Kedy sa máme modlievať a Pána Boha oslavovať?

„Vždycky sa radujte. Neprestajne sa modlite.” - 1. Tesaloničanom 5:16-17 (ROH)

„Lebo kde sú dvaja alebo traja shromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede.” - Matúš 18:20 (ROH)

„Neopúšťajúc svojho shromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň.” - Hebrejom 10:25 (ROH)

„Suma všetkého toho, čo si počul: Boj sa Boha a ostríhaj jeho prikázania, lebo to je povinnosťou každého človeka, pretože Bôh privedie každý skutok na súd i každú vec skrytú, už či je dobrá či zlá.” - Kazateľ 12:13-14 (ROH)

„Lebo každé telo je ako tráva a každá sláva človeka jako kvet trávy; tráva uschla, a jej kvet opadol; ale slovo Pánovo zostáva na veky. A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo.” - 1. Petra 1:24-25 (ROH)

„A pamätaj na svojho Stvoriteľa vo dňoch svojej mladosti, kým neprijdú dni zlého, a nepriblížia sa roky, o ktorých povieš: Nemám v nich záľuby;” - Kazateľ 12:1 (ROH)

„Lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby si jeden každý odniesol to, čo načo vykonal skrze telo, už či bolo dobré či zlé.” - 2. Korinťanom 5:10 (ROH)

„A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa Ducha. Lebo zákon Ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, nakoľko bol slabý skrze telo, to vykonal Bôh pošlúc svojeho Syna v podobnosti tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech v tele, aby bolo naplnené právo zákona v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa Ducha.” - Rimanom 8:1-4 (ROH)

„Milosrdenstvo vám i pokoj i láska nech sa rozmnoží!” - Júdov 1:2 (ROH)

„Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.” - 2. Korinťanom 1:2 (ROH)